Blogger นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อใช้ในการเรียน และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน และจัดทำเป็นBlogger เพื่อใช้ในการเรียนวิชาฮินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ปัญหาขยะมูลฝอยปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้า ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตเครื่อง
อุปโภค บริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษ
สิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะ
มูลฝอย
ขยะมูลฝอย เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อสุขภาพอนามัย
มูลฝอยหรือของเสียกำลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข
ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย การกำจัดขยะมูลฝอย เราควรที่จะกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ เช่น
นำไปฝังกลบ, หมักทำปุ๋ย, ใช้เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การจัดการและการกำจัดขยะ ในแต่ละวิธีต่างมีข้อดีใน
การกำจัดต่างกัน การพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีใดต้องอาศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ
ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้น, ชนิด – ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย, ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะใช้
กำจัดขยะมูลฝอย, อาคารสถานที่, ความร่วมมือของประชาชน, ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ, คุณสมบัติของ
ขยะ ขยะมูลฝอยยังทำให้เกิดมลพิษในอากาศ กองขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ของประเทศ จะเกิดการหมัก
โดยจุลินทรีย์ในกองขยะจะเกิดก๊าซได้แก่ มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้นซึ่ง
เป็นอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการกำจัดก๊าซเหล่านี้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะจะลดผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ที่มาจากขยะ นอกจากนี้การจัดการขยะที่
ถูกสุขลักษณะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มลพิษทางนํ้า มลพิษทางดิน
รวมทั้งยังช่วยป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญและสภาพความไม่น่าดูต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้วย

: http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/9_6.pdf
www.tungsong.com/Environment/...n/garbage_09.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น